Tytsje Hibma

Contactgegevens

Greate PIerwei 25
Kimswerd
0517 341859 / 06 11404591
tytsjehibma@gmail.com
www.meimm.nl

Zonnebaden in Gods liefde. Jezelf leren aanvaarden zoals je bent (en niet zoals je zou moeten zijn).

Visie op geestelijke begeleiding:
Geestelijke begeleiding betekent voor mij een vrije (gastvrije, oordeelsvrije) ruimte. Alles mag daar aan de orde komen in het milde licht van God, steeds vanuit het perspectief: waar komt het voor jou op aan in jouw bestaan? In die ruimte mag je ziel gaan spreken en kun je gaandeweg de sporen van God in jouw leven leren ontdekken.

Specifieke aandachtsvelden / aktiviteiten / vaardigheden / opleiding / kwaliteiten:
De bedding vanwaaruit ik geestelijke begeleiding geef, wordt gekleurd door dingen waar ik bij betrokken ben: predikant van 2 kleine dorpen, kloosterling buiten de muren van pioniersplek Nijkleaster, Ignatiaanse geestelijke begeleiding, de meditatieve vertelmethode Godly Play en de cursus Leauwe yn Fryslân, over theologie en spiritualiteit in je eigen context. In de geestelijke begeleiding leerde ik dat waar het wezenlijk op aankomt in de levens van mensen in alle dingen en in alle (geloofs)talen tot uitdrukking kan komen.

Werkzaamheden / Funktie:
– Predikant protestantse gemeente Arum-Kimwert.
– Tot 2023 practicumdocent opleiding Geestelijke Begeleiding PThU

Genoten opleiding op het terrein van geestelijke begeleiding:
Studie theologie Vrije Universiteit, Opleiding Geestelijke Begeleiding PThU, Supervisorenopleiding Windesheim, Opleiding Geestelijke Begeleiding Platform Ignatiaanse Spiritualiteit.

“Er zijn maar weinigen met wie ik mijn zielsroerselen kan delen. Ik ben dan ook meer dan dankbaar voor het feit dat je de tijd neemt om met mij op te trekken, naar me te luisteren en samen te ontdekken hoe de Geest in mijn leven probeert meer ruimte te krijgen.”